Flora Fruške gore je veoma raznolika i specifična sa preko 1500 vrsta biljaka. Ovako velikom raznovrsnošću Fruška gora može da se poredi sa mnogo većim i višim planinama u Srbiji.

Na širem području Fruške gore skrivenosemenice čine više od 90% ukupne flore,dok papratnjače i golosemenice čine preostalih 10%. Mnoge od ovih vrsta su na listi zaštićenih prirodnih retkosti. Fruška gora je posebno interesantna i poznata po veliko broju (preko 700) lekovitih biljaka,od kojih su veći deo atohtone “divlje”vrste,a manji deo su alohtone -gajene viljke.

Područje Fruške gore je u celini šumsko područje,a površina pod šumom je na 23.000 ha ( dok je nekada pod šumom bilo i 130.000 ha), najviše zahvaljujući delovanju čoveka koji je u prošlosti iskrčio veliki deo šuma i pretvorio ih u livade, utrine, njive, vinograde i voćnjake… Danas su na Fruškoj gori najzastupljenije šume hrasta kitnjaka, bukve, graba i lipe, a nešto ređe četinari, čak se u stručnim krugovima smatra da je najveća koncentracija lipove šume u Evropi baš na našoj Panonskoj lepotici-Fruškoj gori. Močvarna i barska vegetacija se nalaze uglavnom na nižim nadmorskim visinama uz reke Dunav, Savu i veće potoke.

Gljive se najviše sreću na pašnjacima, livadama i šumama (na zemljištu koje se ne obrađuje). Do sada je registrovano preko 500 vrsta gljiva,a poznatije jestive pečurke su: sunčanica, paprena mlečnica, lisičarka, đurđevača, poljska i šumska rudnjača, modrikača, jablanovača, vrganj… dok se bukovači i zimskoj velurki pripisuju i lekovita svojstva. Oprez za one posetioce koji slabije poznaju i razlikuju gljive, jer su na Fruškoj gori prisutne i neke smrtonosne gljive (zelena pupavka, panterovka) kao i manje otrovne (žuta pupavka, muhara, ludara, bljuvara..).

Životinjski svet Fruške gore je veoma bogat i raznovrstan, a za posetioce i turiste najzanimljivije su: ribe nastanjene u veštačkim jezerima (uglavnom gajene zbog ribolova), gmizavci (svi neotrovni osim Vipera berus-šarka, koja se jeko retko sreće), sisari (jelen, srna, šakal, divlja mačka, lisica,divlja svinja..) i ptice (zastupljene sa preko 200 vrsta, a interesantne su grabljivice:orao krstaš, orao kliktavac, patuljasti orao, stepski soko, mrka lunja, kratkoprsti kobac…).

Tokom vožnje ili pešačenja po Fruškoj gori, neretko ,možete sresti neku od gore navedenih životinja i susret ovekovečiti predivnom fotografijom (ako ste ubedljivi možda napravite i selfi :).