Područje Fruške gore nalazi se na granici prostiranja umereno kontinentalne klime, a zbog promena klimatskih karakteristika duž visinskog gradijenta i uticaja šumskog pokrivača ovde klima ima supkontinentalne karakteristike.

Svojim položajem, oblikom i vegetacijom Fruška gora utiče na stvaranje specifične lokalne klime, koja se donekle razlikuje od klime okolnog područja.

Ono što je interesantno je da, iako je Fruška gora niska planina, porastom visine klima postaje sve vlažnija i hladnija, tako da na grebenima ima odlike planinske klime sa hladnijom zimom i svežijim letom.

Vrednost srednje godišnje temperature je 11,2 * C, a Fruška gora spada
u oblasti gde je stepen relativne vlažnosti vazduha uglavnom osrednj (76%). Prema vrednostima za srednju mesečnu visinu padavina, najvlažniji meseci su maj i juni, zatim decembar, a najsuvlji meseci su septembar i oktobar. Područje Fruške gore je najbogatije padavinama u Vojvodini. Meteorološka prognoza za Frušku goru je weather.yahoo.com.

Hidrologija

Hidrografska mreža Fruške gore veoma je gusta i relativno pravilno raspoređena,a površinske vode su predstavljene izvorima,vrelima,gustom rečnom mrežom,barama i veštačkim jezerima.

Najduži potoci i reke nalaze se na severnoj padini Fruške gore,dok su potoci južne padine znatno kraći jer relativnu visinu Fruške gore smenjuje sremska lesna zaravan. Za turiste i posetioce Fruške gore posebno su interesantna fruškogorska jezera: Borkovačko, Pavlovačko, Bruje, Moharač, Bešenovačko, Manđeloško, Ledinačko….

Geografija

Fruška gora se nalazi između 45* 0” I 45* 15” severne geografske širine i između 16* 37” i 18* 01” istočne geografske širine.Prostire se između reka Dunava sa severa i Save na jugu ukupne dužine 80 km i širine 15 km. Spada u niske planine, najviši vrh je Crveni čot (539 m), a poznati vrhovi su još: Veliki gradac 471 m, Iriški venac451 m, Stražilovo 321 m…

Kako Stici Na Frusku Goru?

Kako stići na Frušku goru iz pravca:

  • Subotice – (autoputem E 75 SU-NS-BG izlazak na Novi Sad,Sr.Karlovce ili na Bešku). Udaljenost od Subotice do Iriškog venca 118 km, Iriga 128 km, Beočina 121km, Sr.Karlovaca 118 km
  • Novog Sada ( ka Iriškom vencu, ka Sremskim Karlovcima ili ka Beočinu, svejedno, odmah ste na padinama Fruške gore)
  • Beograda (autoputem E 70 BG-ZG izlazak na Inđiju,Rumu,Sremsku Mitrovicu ili Šid u zavisnosti od toga gde želite da stignete na Frušku goru). Udaljenost od Beograda do Iriškog venca 85 km, Iriga 75 km, Beočina 99 km, Sr.Karlovaca 79 km
  • Gradovi koji se jednim svojim delom ili u celosti nalaze na obroncima i padinama Fruške gore: Šid, Sr.Mitrovica, Ruma, Inđija, Irig, Sr.Karlovci, Beočin, Bačka Palanka i Novi Sad.

Geologija

Što se geološke građe tiče, Fruška gora je veoma raznolika i sastoji se od stena raznovrsnog sastava, načina i vremena postanka. Paleozojske tvorevine čine jezgro Fruške gore, a najrasprostranjenije su filiti i liskunoviti krečnjački škriljci. Mezozojske tvorevine prisutne su u manjoj meri i javljaju se u vidu uskih zona male debljine (trijanski crveni i sivi peščari). Tercijarne tvorevine su znatno rasprostranjene i to uglavnom u građi perifernih delova Fruške gore (slojevi sa ugljem, lajtovačkim krečnjacima, laporcima…). Kvartarne tvorevine prisutne su u vidu debelih naslaga lesa koje pokrivaju niže delove Fruške gore i obiluju biljnim i životinjskim fosilima…

O bogatoj istoriji Fruške gore najviše nam govore fosili morskih školjki, puževa, ježeva, korala; zatim fosili palmi, mamuta, irvasa, bizona i drugih sisara. Zahvaljujući ovim vrednostima područje Fruške gore je svojevrstan muzej u prirodi sa značajnom ulogom u edukaciji i obrazovanju, kao deo
geološke-istoriske i kulturne baštine Vojvodine, Evrope i sveta.